ՀՀ ԲՍՓ գրասենյակի թափուր հաստիքներ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝
1. Բժշկասոցիալական փորձաքննության գրասենյակի բժշկասոցիալական փորձաքննական բաժիններում բժիշկ-փորձագետ (նյարդաբան, վիրաբույժ, թերապևտ, հոգեբույժ և մանկաբույժ) ներգրավելու մասին
Բժշկասոցիալական փորձաքննության գրասենյակի բժշկասոցիալական փորձաքննական բաժիններում բժիշկ-փորձագետի համար սահմանված գործառույթներն են՝
• Մասնակցում է անձի բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման, անձին հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելու, հաշմանդամության խումբ, «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակ սահմանելու, հաշմանդամության պատճառական կապ, հաշմանդամության ժամկետ որոշելու գործընթացներին,
• Մասնակցում է հաշմանդամություն ունեցող անձի սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտ ձևերի որոշմանը,
• կազմում է հաշմանդամություն ունեցող անձի ծառայությունների անհատական ծրագիրը, որոշում բժշկական, սոցիալական և մասնագիտական վերականգնողական միջոցառումների տեսակները ու ծավալները, խորհրդատվության միջոցով աջակցում դրանց իրականացմանը և գնահատում արդյունավետությունը,
• Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանաված կարգով մասնակցում է ժամանակավոր անաշխատունակության ժամկետը երկարաձգելու մասին որոշման կայացմանը,
• Որոշում է հաշմանդամություն ունեցող անձի աշխատանքի պայմանները, բնույթը, անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմում է հաշմանդամություն ունեցող անձին համապատասխան աշխատանք կատարելու վերաբերյալ երաշխավորագիր,
• Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանաված հիմքերի առկայության դեպքում մասնակցում է անձի մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանի (տոկոսներով) որոշմանը՝ կապված աշխատանքային խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջության այլ խաթարման հետ,
• Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանաված դեպքերում և կարգով մասնակցում է անձի մահվան պատճառական կապի փորձաքննության և փորձաքննական որոշման կայացման գործընթացին,
• Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում է փորձաքննված անձանց տվյալների՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման պետական համակարգի առցանց գրանցում,
• Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած անձանց տվյալների շտեմարանի ստեղծմանը և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակարգի ձևավորմանը,
• Մասնակցում է հաշմանդամության վիճակի, շարժի, հաշմանդամություն առաջացնող պատճառների ուսումնասիրմանը և վերլուծմանը,
• Մասնակցում է առողջապահական կազմակերպություններին, զբաղվածության և սոցիալական համալիր ծառայությունների տարածքային կենտրոններին հաշմանդամություն ունեցող անձին բուժվերականգնողական, մասնագիտական կողմնորոշման, որոշակի աշխատանքի ցուցված կամ հակացուցված լինելու, ուսման, վերաորակավորման, տնային սպասարկման անհրաժեշտության և այլ հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվություն և եզրակացություն տրամադրելու գործընթացներին
նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
• առողջապահության մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն,
• 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ ավարտել է կլինիկական օրդինատուրա՝ ստանալով համապատասխան որակավորում կամ անցել է վերապատրաստում
• հայերենի գրավոր և բանավոր հաղորդակցության գերազանց հմտություններ,
• համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
– աշխատավարձի պաշտոնային դրույքաչափ՝ 178578 ՀՀ դրամ,
Ինքնակենսագրականները (CV) ներկայացնել օնլայն hr@mlsa.am