Գլխավոր էջ Կառուցվածք Օրենսդրություն Մեր մասին
ՀՀ ԱՍՀՆ
Հարց ու պատասխան
Պատմական ակնարկ
Հետադարձ կապ
Հղումներ

Մեր մասին

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարա-րության բժշկասոցիալական փորձաքննության գրասենյակը օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով մատուցում է ծառայություններ բժշկասոցիալական փորձաքննության բնագավառում:
Գրասենյակը օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով իրականացնում է պետական կառավարման և (կամ) պետական քաղաքականության առանձին բնագավառի գործառույթներ (այդ թվում՝ վերահսկողական, պետական ծառայությունների մատուցման) կամ ընդունում է արտաքին ներգործության ակտեր, ունի ինքնուրույն, հստակ ձևակերպված, սպառիչ խնդիրներ և նպատակներ, պատասխանատու է այդ խնդիրների իրականացման համար: 

Գրասենյակի գործաոույթները

Անձին ճանաչում է հաշմանդամ կամ հաշմանդամ չի ճանաչում, սահմանում է հաշմանդամության խումբը, պատճառական կապը, տևողությունը: Որոշում է սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտ ձևերը, օրենքով  սահմանված կարգով թույլատրում է երկարաձգել ժամանակավոր անաշխատունակության ժամկետը.


 Որոշում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի պայմանները, բնույթը, տալիս է երաշխավորագիր հաշմանդամություն ունեցող անձի՝ համապատասխան աշխատանք կատարելու վերաբերյալ.


Որոշում է անձի մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը (տո-կոսներով)` կապված աշխատանքային խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջության այլ խաթարման հետ.


Որոշում է անձի մահվան պատճառական կապն արտադրական խեղման, մասնա-գիտական հիվանդության, ռազմաճակատում գտնվելու և այլ հանգամանքների հետ.


Մշակում է ծառայությունների անհատական ծրագիրը, որոշում բժշկական, սո-ցիալական և մասնագիտական վերականգնողական միջոցառումների տեսակներն ու ծավալները, աջակցում դրանց իրականացմանը և գնահատում արդյունավետությունը.


Մասնակցում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած անձանց տվյալների համակարգի ստեղծմանը և աջակցում հաշմանդամություն ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման պետական համակարգի ձևավորմանը.


Խորհրդատվություն և եզրակացություն է տալիս առողջապահական կազմակեր-պություններին, սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններին` հաշմանդամություն ունեցող անձի բժշկական վերականգնողական միջոցառումների, մասնագիտական կողմնորոշման, որոշակի աշխատանքի ցուցված կամ հակացուցված լինելու, ուսման, վերաորակավորման, տնային սպասարկման անհրաժեշտության և այլ հարցերի վերաբերյալ.


Օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան զինվորական կոմիսարիատներին տեղեկություններ է հայտնում հաշմանդամ ճանաչված զորակոչային տարիքի անձանց մասին.


Բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցնող անձանց տրամադրում է խորհրդատվական օգնություն.


Բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցնող անձանց օրենքով սահմանված դեպքերում ուղեգրում է լրացուցիչ բժշկական հետազոտման.


Անհրաժեշտության դեպքում առողջապահական կազմակերպություններից, գոր-ծատուներից (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից) պահանջում է փորձաքննություն անցնող անձի բժշկական, աշխատանքի բնույթի և պայմանների վերաբերյալ լրացուցիչ փաստաթղթեր.


Իրականացնում է օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործա-ռույթներ:


էջի սկիզբ